De Gezondheidsenquête

Verklein de kans op arbeidsongeschiktheid met de Gezondheidsenquête
U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse of a.s.r. En u bent uitgenodigd om mee te doen aan de Gezondheidsenquête. Dan heeft u binnen maximaal 15 minuten inzicht in uw risico op arbeidsongeschiktheid.

Zo doet u mee

  • U logt in met de code uit de brief die u heeft ontvangen
  • U vult de vragenlijst in en krijgt direct inzicht in uw persoonlijke resultaten
  • U ziet welke risico's u loopt en wat u kunt doen om deze te verkleinen

Verklein de kans op arbeidsongeschiktheid
Heeft u volgens uw antwoorden uit de vragenlijst een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u vrijblijvend, kosteloos en anoniem een afspraak maken met een arts of lifestyle-coach van ArboNed. Zij helpen u uw gezondheid te verbeteren. Zo blijft u gezond aan het werk.

Anoniem
Evalua Nederland BV is verantwoordelijk voor de afname en de verwerking van de Gezondheidsenquête. De Amersfoortse krijgt geen inzicht in uw persoonlijke resultaten. Deelname heeft dan ook geen gevolgen voor de dekking van uw huidige en eventuele toekomstige verzekeringen bij De Amersfoortse en a.s.r.

Privacy
Deelname aan de enquête geschiedt geheel op vrijwillige basis waarbij uw privacy volledig gewaarborgd is. Lees verder

Veelgestelde vragen

Wanneer mag ik deelnemen aan de Gezondheidsenquête?
Als u een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van De Amersfoortse of van a.s.r. heeft mag u 1 keer in de 3 jaar deelnemen aan de Gezondheidsenquête.

Wie zijn de partners van De Amersfoortse?
De Amersfoortse heeft de Gezondheidsenquête ontwikkeld in samenwerking met:

  • VU Medisch Centrum
  • Evalua Nederland BV

Voor vervolgadviezen werkt De Amersfoortse samen met artsen of lifestyle-coaches van ArboNed.

Wie is VU Medisch Centrum?
VU Medisch Centrum is het academische ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam. VU Medisch Centrum staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. VU Medisch Centrum wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van mensen.

Wie is Evalua?
Evalua Nederland B.V. heeft de Gezondheidsenquête ontwikkeld in samenwerking met VU Medisch Centrum te Amsterdam en De Amersfoortse. Evalua Nederland B.V. neemt de Gezondheidsenquête af bij de verzekerden.

Evalua beheert en analyseert uw gegevens. Evalua is een gespecialiseerd bedrijf in het verzamelen, bewerken en analyseren van informatie. Zij brengen factoren in kaart die verband houden met welzijn & gezondheid in relatie tot het werk.

Wie is ArboNed?
De Amersfoortse maakt voor vervolgadviezen gebruik van artsen en lifestyle-coaches van ArboNed. Zij staan voor u klaar als u uw gezondheid wilt verbeteren of risico's wilt verkleinen.

ArboNed houdt zich bezig met de gezondheid en veiligheid van mensen. Dat vraagt uiterste zorgvuldigheid en vakmanschap. Om kwaliteit te waarborgen werken ze met ervaren artsen en lifestyle-coaches. En werken ze volgens landelijke standaarden.

Is deelname aan de Gezondheidsenquête zonder extra kosten?
Ja, u kunt zonder extra kosten deelnemen aan de Gezondheidsenquête en het adviesgesprek met de arts of lifestyle-coach van ArboNed. Kiest u in overleg met een arts of lifestyle-coach voor een behandeling of training? Dan wordt deze vergoed door uw zorg- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De arts of lifestyle-coach informeert u hierover. Houd wel rekening met het eigen risico vanuit uw zorgverzekering.

Is de Gezondheidsenquête anoniem?
Uw persoonlijke gegevens zijn niet inzichtelijk voor De Amersfoortse. Evalua stelt alleen groepsresultaten ter beschikking aan De Amersfoortse. Deze resultaten zijn niet te herleiden naar individuele deelnemers.

Alleen met uw toestemming stelt Evalua uw gegevens beschikbaar aan ArboNed voor het maken van een afspraak.

Wie heeft inzicht in mijn gegevens na het adviesgesprek?
Alleen ArboNed heeft inzicht in uw persoonlijke gegevens na het adviesgesprek met de arts of lifestyle-coach. Dit adviesgesprek valt onder het medisch beroepsgeheim. ArboNed stelt alleen groepsresultaten ter beschikking aan De Amersfoortse. Deze groepsresultaten zijn nooit te herleiden naar individuele deelnemers.

Hoe neem ik contact op met ArboNed?
Op basis van de resultaten van de vragenlijst bepaalt u zelf of u een afspraak maakt met uw huisarts of met een arts of lifestyle-coach van ArboNed. Met betrekking tot de afspraak met ArboNed heeft u de volgende mogelijkheden:

  • u neemt zelf contact op
  • u onderneemt geen actie. Binnen 5 werkdagen wordt u gebeld voor het maken van een afspraak.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw afspraak per e-mail.

Heeft deelname gevolgen voor mijn verzekeringen bij De Amersfoortse?
Nee, deelname aan de Gezondheidsenquête heeft geen gevolgen voor de dekking van huidige en eventuele toekomstige verzekeringen bij De Amersfoortse.

Tot wanneer kan ik de Gezondheidsenquête invullen?
U kunt tot 12 mei 2014 inloggen en de enquête invullen. Als u tussentijds uitlogt, kunt u tot die datum de enquête verder invullen. U heeft tot die datum inzage in de door u ingevulde gegevens. U kunt uw persoonlijk resultaten ook als pdf downloaden en opslaan.

Privacy

Indien u deelneemt aan de Gezondheidsenquête is uw privacy volledig gewaarborgd. Evalua Nederland B.V. is de verwerker van de data (data processor) en heeft om die reden toegang tot de data. Evalua Nederland B.V. voert het vragenlijstonderzoek uit in opdracht van NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij (De Amersfoortse), ten behoeve van haar verzekerden. Uw antwoorden worden opgeslagen in een databestand, 'De Gezondheidsenquête'.

U kunt specifiek (aanvullend) toestemming verlenen tot inzage in uw antwoorden aan ArboNed. De persoonsgebonden resultaten van de vragenlijst zullen nimmer openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden. De Amersfoortse heeft evenwel op geen enkele wijze toegang tot individuele gegevens. De Amersfoortse ontvangt uitsluitend groepsrapportages die niet tot individuen herleidbaar zijn.

Zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke en vragenlijstgegevens, indien u bij het invullen van de vragenlijst ook uw contactgegevens heeft opgegeven. Omdat wij ons moeten kunnen vergewissen van de identiteit van een persoon, kunnen we alleen een schriftelijk verzoek om inzage in uw gegevens honoreren. Dit schriftelijk verzoek dient, naast een kopie van paspoort of identiteitskaart, ook de volgende informatie te bevatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoon, adres. Een ondertekend verzoek dient te worden gericht aan:

Evalua Nederland B.V.
prof. dr. Willem van Mechelen
p/a VU medisch centrum
Afdeling Sociale Geneeskunde-MF C505a
van der Boechorststraat 7
NL-1081 BT Amsterdam

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens in de Evalua database is zes jaar. Aan bovenstaand adres kunt u een schriftelijk, ondertekend verzoek richten voor verwijdering van uw gegevens uit de Evalua database, onder vermelding van de eerdergenoemde gegevens en onder toezending van een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs.

Contact de Amersfoortse


In samenwerking met: